Artbidy.com
×

Regulamin

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania z strony internetowej Artbidy.com („Serwis” lub „Artbidy”). Osoby zarejestrowane w Serwisie („Użytkownicy”) mają obowiązek zaakceptować brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz respektować ich postanowienia. Jeśli jesteś osobą, która nie jest zarejestrowana i nie zgadzasz się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o jego opuszczenie. Artbidy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza ich akceptację.

§1 Administrator Serwisu (Akceptant)


1. Administratorem Serwisu (Akceptantem) Artbidy jest BDB Investments Łukasz Kuca, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 9, NIP: 836-182-19-46, contact@artbidy.com, +48 604 238 369.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi („Usługi”) świadczone drogą elektroniczną:

a) Kupno oraz sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem Serwisu

b) Prezentacja dzieł sztuki za pośrednictwem Serwisu

b) Kupno książek w Serwisie

c) Rejestracja Użytkowników w celu kupna lub sprzedaży dzieł sztuki i książek

d) Udostepnianie treści przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem

e) Wysyłanie newslettera zawierającego treści związane z Serwisem

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na stronie internetowej Artbidy i nie stanowią zmiany Regulaminu.

4. Artbidy zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów


1. Artbidy świadczy Usługi na rzecz swoich Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Użytkownik od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Artbidy ze swoimi Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Artbidy na skorzystanie z danej Usługi.

6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ww. rozporządzeniem.

7. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres admin@artbidy.com.

9. Rezygnacja, o której mowa w ust. 8, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

§4 Korzystanie z usług


1. Strona internetowa Artbidy jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach z dostępem do internetu. Artbidy zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu Artbidy w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Artbidy następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Artbidy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Artbidy nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem ze Serwisu Artbidy, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Artbidy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

4. Artbidy zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Artbidy nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Artbidy ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

§5 Własność


1. Treści, strony i usługi Serwisu są chronione prawem Polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem moralnym, prawem do prywatności i prawem do wizerunku ( „Prawa własności intelektualnej”). Artbidy i jego Użytkownicy zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do publikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Serwisu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Serwisu. 

§6 Administrowanie Serwisem


1. Artbidy ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Serwisu lub Usług.

2. Artbidy może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Artbidy może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji serwisu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył prawa Artbidy lub osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że Artbidy nie będzie ponosiło jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7 Materiały osób trzecich


1. Niektóre treści na stronie są publikowane przez osoby trzecie. Takie treści niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub opinie Artbidy. Artbidy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Artbidy nie gwarantuje ich prawdziwości oraz dokładności. Poleganie na treściach publikowanych przez osoby trzecie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

2. Serwis może zawierać linki i odnośniki do stron zewnętrznych. Artbidy nie gwarantuje, że treści zawarte na tych stronach są prawdziwe, dokładne, zgodne z prawem i / lub nieszkodliwe. Artbidy nie gwarantuje, że strony zewnętrzne będą wolne od wirusów, lub że nie będą niekorzystnie wpływać na komputer Użytkownika. Wszelkie zażalenia i uwagi dotyczące jakiejkolwiek strony zewnętrznej należy kierować do jej administratora lub webmastera.

§8 Prawa Artbidy do materiałow osób trzecich


1. Poprzez wysłanie wiadomości do Artbidy, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Serwisu lub poza nim, przyznaje się Artbidy na czas użytkownika Serwisu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencje na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystowanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
2. Użytkownik korzystając z Serwisu udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 
3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Serwisowi.

§9 Polityka praw autorskich


1. Artbidy szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby robić to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ( "DMCA"), której tekst można znaleźć na stronie United States Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Artbidy będzie niezwłocznie odpowiadać na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które zostały należycie mu zgłoszone. Artbidy wyłączy lub usunie konta Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że zawartość opublikowana w Serwisie została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o podanie Artbidy następujących informacji:

a) Należy zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone lub w przypadku wielu dzieł należy dostarczyć ich listę.

b) Należy wskazać miejsce materiału, którego prawa autorskie zostały naruszone, a następnie wskazać miejsce, w którym znajduje się on w Artbidy.

c) Należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

W treści zawiadomienia należy zawrzeć następujące oświadczenia:
"Oświadczam, że zakwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo (np dozwolonego użytku)."
"Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jestem właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa na mocy praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. "

Zawiadomienie zawierające wszystkie powyższe elementy należy przesłać droga e-mailową na adres contact@artbidy.com.

Artbidy wszystkie takie zawiadomienia traktuje poważnie, a więc osoba, które je przesyła może być odpowiedzialna za szkody (w tym koszty prawne i opłaty sądowe), jeśli fałszywie informuje, że treść narusza prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewien, czy opublikowany materiał narusza Twoje prawa autorskie, możesz zasięgnąć porady adwokata.

2. Korzystając z Serwisu przyjmujesz do wiadomości, że Artbidy ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminemi oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Artbidy nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie. Artbidy zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Artbidy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań. 

§10 Niedozwolne zachowania Użytkowników


1. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu bez uprzedzenia:

a) Brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników.
b) Korzystanie z Artbidy do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem.
c) Podszywanie się pod inną osobę.
d) Wysłanie spamu.
e) Naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób.
f) Publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe.
g) Publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie: +48 604 238 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: contact@artbidy.com

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

4. Zwroty kwot związanych z opłatami za świadczenie Usług, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zwrot kwot w przypadku płatności elektronicznych T-Pay realizowany jest kanałem T-Pay. Istnieje możliwość idywidualnego uzgodnienia sposobu zwrotu płatności.

§12 Lista towarów i usług, za które przyjmowanie płatności za pośrednictwem Serwisu jest zabronione


1. towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;

2. gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;

3. towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;

4. towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;

5. muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;

6. chemikalia;

7. narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;

8. materiały wybuchowe i pirotechniczne;

9. wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;

10. ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;

11. towary lub usługi podrobione/sfałszowane;

12. oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

13. bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

§13 Postanowienia końcowe


1. Artbidy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

2. W przypadku zmian Regulaminu Artbidy powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie Artbidy.

4. Artbidy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza Artbidy.

5. Artbidy nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Artbidy w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Artbidy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem T-Pay.com.

Koszyk